EFRR POZIOM kolor

Projekty unijne

  1. Tytuł projektu: Wykonanie układu kogeneracji w rozbudowywanym obiekcie budowlanym „Termy Rzymskie” w Czeladzi
  2. Nazwa beneficjenta: PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA
  3. Źródło finansowania: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
  4. Kwota wsparcia - wartość dofinansowania UE projektu: 1 164 305,25 PLN
  5. Okres realizacji: 31.05.2020 r. - 31.12.2020 r.
  6. Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja źródła ciepła i energii elektrycznej, poprzez wykonanie układu Kogeneracji obejmującego dwie jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji zasilane gazem ziemnym, o łącznej elektrycznej mocy nominalnej 210 kW oraz całkowitej nominalnej mocy cieplnej 324 kW, w rozbudowywanym obiekcie „Term Rzymskich”. Projekt obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem na potrzeby projektowanych obiektów rekreacyjnych. Niniejsza inwestycja jest realizacją większej całości i jest spójna z innymi działaniami Wnioskodawcy.
  7. Zakładane efekty, główne korzyści: W efekcie realizacji projektu zwiększy się udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Umożliwi ona zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Pałacu Saturna, poprzez obniżenie ilości zużywanego paliwa, ograniczenie emisji CO2 emitowanego do atmosfery i większą elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania wody użytkowej.